OVN Onderzoeksbeurzen


  Beurzen voor academisch onderzoek naar de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland.

  Eligibility

  Er geldt geen leeftijdsgrens voor aanvragers. Ook onderzoekers buiten Nederland kunnen een aanvraag doen. De kwaliteit van het onderzoeksvoorstel is het belangrijkste aandachtspunt. Aanvragen dienen te voldoen aan de criteria van het Beursreglement [PDF] van de OVN en moeten worden ingediend middels het daartoe bestemde Aanvraagformulier [PDF].

  1 Wanneer de stichting één of meerdere beurzen ter beschikking stelt, wordt een oproep tot het indienen van aanvragen gedaan in de nieuwsbrief van de stichting en (middels persberichten) in een aantal media op het vakgebied, waarbij een door het bestuur bepaalde sluitingstermijn voor aanvragen wordt genoemd.
  2 Aanvragen dienen te geschieden middels het daartoe geëigende aanvraagformulier, dat belangstellenden door de secretaris wordt toegezonden, en dienen voor het verstrijken van de genoemde termijn aan het postadres van de stichting te worden gezonden. Onvolledige of te laat ontvangen aanvragen worden niet in behandeling genomen. Datum van poststempel van de aanvraag is bepalend voor de datum waarop de aanvraag geacht wordt te zijn ingeleverd
  3 Voor aanvraag van een beurs komen in aanmerking Nederlandse 2 natuurlijke
  personen, die:
  a. donateur zijn van de stichting,
  b. aantoonbare ervaring hebben met het verrichten van serieus en onbevooroordeeld wetenschappelijk onderzoek en aantoonbare belangstelling hebben voor de geschiedenis van de vrijmetselarij, blijkende uit eerdere publicaties of werkzaamheden (in geval van studenten kunnen ook niet-gepubliceerde werkstukken of scripties hiervan blijk geven), en
  c. kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor een reguliere vergoeding van de geplande onderzoekswerkzaamheden, bijvoorbeeld
  middels een onderzoeksbeurs of een onderzoeksplaats (AIO, OIO) bij een universiteit of andere wetenschappelijke instelling of middels een vergoeding van een werkgever.
  4 Voor ondersteuning komen niet in aanmerking:
  a. natuurlijke personen die geen donateur zijn van de stichting,
  b. bestuursleden van de stichting,
  c. aanvragen die onvoldoende blijk geven van onbevooroordeeldheid ten aanzien van het bedoelde onderzoeksgebied of onvoldoende blijk geven van een wetenschappelijke onderzoeksmethode en -instelling,
  d. (delen van) onderzoeken die door andere instanties reeds worden gefinancierd
  e. onderzoeken waarvan evident is dat deze voor reguliere ondersteuning door andere subsidiegevers in aanmerking komen,
  f. onderzoeken die een klein raakvlak hebben met het onderzoeksgebied waarop de stichting zich richt, maar zich primair richten op een ander vakgebied, en/of waarvan evident is dat de aanvraag (eerst) aan subsidiegevers op dit primaire vakgebied gericht kan worden.

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  Max.€ 5.000.

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email