Nederlands Astma Fonds Onderzoeksstages


  Het Longfonds ondersteunt en stimuleert onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om een vroegtijdige opsporing en goede behandeling van longziekten, zoals astma, COPD of zeldzame chronische longziekten, mogelijk te maken en om de zorg voor mensen met longziekten te verbeteren.
  Omdat het Longfonds wil bijdragen aan het behoud van uitstekende jonge onderzoekers voor het wetenschappelijk longonderzoek, wil het deze onderzoekers de gelegenheid bieden om buitenlandervaring op te doen. Het Longfonds financiert dan ook internationale research fellowships. Hiermee hoopt het Longfonds te ondersteunen bij de specialisatie, het uitbreiden van het wetenschappelijke netwerk en het creëren van een eigen onderzoeksniche. Er worden twee soorten fellowships gefinancierd: een kortdurende fellowship van 1 tot 3 maanden en een langdurende fellowship van 6 tot 12 maanden. Voor elke soort fellowship zijn 2 beurzen beschikbaar.

  Eligibility

  Procedure

  Een afvaardiging van de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) beoordeelt de
  aanvragen in z’n algemeenheid op wetenschappelijke kwaliteit, kwaliteit van de
  kandidaat (incl. CV) en relevantie (wetenschappelijke relevantie èn relevantie vanuit het patiëntenperspectief) conform de algemene subsidievoorwaarden van het Longfonds, rekening houdend met de speciale criteria die betrekking hebben op fellowships. Indien van toepassing zal deze afvaardiging een beroep doen op (buitenlandse) referenten om een inhoudelijk weloverwogen beslissing te nemen. De afvaardiging informeert de WAC, waarna de WAC het bestuur van het Longfonds adviseert over toekenning van een fellowshipsubsidie. Het bestuur van het Longfonds neemt op grond van dit advies een
  beslissing.

  Voor kortdurende fellowships geldt dat naast het huidige onderzoek aantoonbaar
  (met ingediende abstracts voor congres) goed moet lopen.
  Voor langdurende fellowships geldt dat de onderzoeker tenminste reeds 2 artikelen
  heeft gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk peer reviewed vaktijdschrift
  in de top 30% van het deelgebied.
  Voor beide fellowships geldt dat er een goede onderbouwing wordt verwacht van de hypothese met referenties of vooronderzoek. In de projectbeschrijving dient cruciale informatie rondom power issues te worden gegeven (aantallen, diagnostische betrouwbaarheid etc.). Daarnaast dient er aandacht besteed te worden aan de
  motivatie. Waarom wil de onderzoeker naar dát bepaalde instituut (de unieke waarde van het host instituut) en dat zijn de concrete loopbaanplannen. Tot slot dient een (actueel en relevant) CV te worden toegevoegd.
  Voor beide fellowships geldt dat subsidie alleen verstrekt wordt aan nog te starten
  fellowships.

  Beoordelingscriteria:

  De fellowships van het Longfonds richten zich op jonge getalenteerde onderzoekers (promovendi en gepromoveerden/ postdocs tot max 2 jaar na promotie) die aan het begin staan van hun wetenschappelijke carrière en van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de Nederlandse wetenschap. Clinici die gepromoveerd zijn en daarna hun opleiding tot specialist hebben afgerond, geldt een termijn van twee jaar na afronding van hun opleiding.

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
  Hypothese (incl. referenties of vooronderzoek)
  methodologie
  werkplan en tijdspad (indien van toepassing incl. powerberekeningen, diagnostische
  betrouwbaarheid etc.)
  haalbaarheid
  geschiktheid van het host instituut (zie motivatie)
  originaliteit en nieuwswaarde
  deliverables
  onderbouwing op basis van referenties
  2. Kwaliteit van de kandidaat
  CV (actueel en relevant. incl. publicaties, professionele kwaliteiten en ervaring van
  de aanvrager, opleiding, verworven prijzen, publicaties)
  Motivatie:
  1. eigen professionele activiteiten: in het verleden, heden en de toekomst
  2. keuze van het host instituut: in het bijzonder de beschikbaarheid van faciliteiten,
  expertise etc.
  3. Relevantie van het onderzoek
  relevantie van het onderzoek voor het home instituut en voor het longonderzoek in
  Nederland
  relevantie van het onderzoek voor de missie van het Longfonds
  relevantie van het onderzoek voor het patiëntenperspectief, waaronder:
  o patiënt-betrokkenheid
  o ethiek en veiligheid
  o informatie en communicatie

  IELTS

  Do you wish to become an international student next year?
  Demonstrate your English skills with IELTS.

  Start preparing for IELTS today

  Benefits

  De maximale subsidie voor een kortdurende fellowship bedraagt € 15.000

  De maximale subsidie voor langdurende fellowships bedraagt € 50.000

  Apply Now

  Sign Up for Scholarship Updates

  Get an email every week that 10.000's of students use to get the latest scholarships.

  Name
  Email